Logo Dipl.-Ing. Sandra Kötzle nl.de. Übersetzungen
opdrachtvoorwaarden


Opdrachtvoorwaarden Dipl.-Ing. Sandra Kötzle nl.de. Übersetzungen

1. Toepasselijkheid


 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vertaalster Sandra Kötzle (verder vertaler genoemd) en haar opdrachtgever, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen of wettelijk bepaald.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts bindend voor de vertaler als hij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.2. Omvang van de vertaalopdracht


De vertaling wordt zorgvuldig uitgevoerd volgens de beginselen van een behoorlijke beroepsuitoefening. De opdrachtgever ontvangt het overeengekomen exemplaar van de vertaling.3. Verplichting van de opdrachtgever tot medewerking en informatieverstrekking


 1. De opdrachtgever dient de vertaler tijdig te informeren over de gewenste aard van uitvoering van de vertaling (doeleinde, levering per e-mail of op informatiedragers, bestandsformaat, aantal exemplaren, persklaar, uiterlijke vormgeving van de vertaling etc.). Als de vertaling gedrukt moet worden, verstrekt de opdrachtgever tijdig voor het ter perse gaan een drukproef aan de vertaler, zodat deze eventuele fouten kan herstellen. Namen en getallen dienen gecontroleerd te worden door de opdrachtgever.
 2. Bij het verstrekken van de opdracht stelt de opdrachtgever informatie en documenten die voor de uitvoering van de vertaling noodzakelijk zijn ter beschikking aan de vertaler (terminologie van de opdrachtgever, afbeeldingen, tekeningen, tabellen, afkortingen, informatie over intern jargon etc.).
 3. De vertaler is niet verantwoordelijk voor fouten en vertragingen die ontstaan door gebrekkige of verlate levering van informatie en instructies.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de rechten die verbonden zijn aan een tekst en stelt vooraf vast dat de tekst mag worden vertaald. Hij vrijwaart de vertaler voor desbetreffende aanspraken van derden.  4. Rechten van de opdrachtgever bij tekortkomingen


  1. De vertaler behoudt zich het recht voor om tekortkomingen te herstellen. In eerste instantie heeft de opdrachtgever alleen recht op herstel van mogelijke tekortkomingen in de vertaling.
  2. Zijn recht op herstel van tekortkomingen dient de opdrachtgever kenbaar te maken onder nauwkeurige vermelding van de tekortkoming.
  3. Indien de vertaler de kenbaar gemaakte tekortkomingen niet binnen een redelijke termijn herstelt of herstel van de tekortkomingen weigert of indien het herstel van de tekortkomingen als mislukt kan worden beschouwd, kan de opdrachtgever na horen van de opdrachtnemer op kosten van de opdrachtnemer een andere vertaler de tekortkomingen laten herstellen of naar keuze een vermindering van de vergoeding eisen of de overeenkomst ontbinden. Het herstel van de tekortkomingen wordt als mislukt beschouwd als de vertaling na meerdere herstelpogingen nog steeds tekortkomingen vertoont.


  5. Aansprakelijkheid


  1. De vertaler is aansprakelijk in het geval van grove nalatigheid en opzet. Schade die door het uitvallen van computers, door storingen bij het verzenden van e-mails of door virussen wordt veroorzaakt, kan niet worden aangemerkt als grove nalatigheid. De vertaler neemt hiervoor maatregelen door het gebruik van antivirussoftware. De aansprakelijkheid bij lichte nalatigheid geldt uitsluitend bij het verzaken van hoofdverplichtingen.
  2. De aanspraak van de opdrachtgever jegens de vertaler op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 5 (1), vierde zin, is beperkt tot 5.000 EUR; in bijzondere gevallen is het mogelijk om in wederzijds overleg een hogere schadevergoeding overeen te komen.
  3. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 5 (1) en (2) is niet van toepassing bij schade van een consument die ontstaat als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.
  4. Voor zover er geen sprake is van kwaadwilligheid verjaren aanspraken van de opdrachtgever jegens de vertaler op grond van tekortkomingen in de vertaling (§ 634a (Duits Burgerlijk Wetboek) 1 jaar na afname van de vertaling.
  5. De aansprakelijkheid voor gevolgschade die voortkomt uit tekortkomingen is in tegenstelling tot § 634a BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) beperkt tot de wettelijke verjaringstermijn. Dit laat § 202, lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) onverlet.


  6. Geheimhouding


  De vertaler verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot alle zaken die hij in verband met werkzaamheden voor de opdrachtgever te weten komt.  7. Medewerking van derden


  1. De vertaler is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht de hulp van medewerkers of deskundige derden in te roepen.
  2. Als de vertaler de hulp van deskundige derden inroept dient hij ervoor te zorgen dat deze zich in overeenstemming met artikel 6 tot geheimhouding verplichten.  8. Vergoeding


  1. Facturen van de vertaler dienen zonder aftrek binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  2. Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW.
  3. De vertaler kan naast het overeengekomen honorarium aanspraak maken op vergoeding van de daadwerkelijke en in overleg met de opdrachtgever bepaalde kosten. In alle gevallen wordt de BTW, voor zover wettelijk vereist, extra berekend. De vertaler kan bij omvangrijke vertalingen een redelijk voorschot vragen. De vertaler kan met de opdrachtgever vooraf schriftelijk overeenkomen dat de levering van zijn werk afhankelijk is van de volledige betaling van het honorarium voorafgaand aan de levering.  9. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht


  1. De vertaling blijft het eigendom van de vertaler totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. Tot dan heeft de opdrachtgever geen gebruiksrecht.
  2. De vertaler behoudt zich het eventueel ontstane auteursrecht voor.


  10. Herroepingsrecht


  Indien de verstrekking van de vertaalopdracht daarop berust dat de vertaler het vervaardigen van vertalingen op internet aanbiedt, ziet de opdrachtgever af van gebruikmaking van zijn eventueel bestaand herroepingsrecht in het geval dat de vertaler reeds met het vertaalwerk is begonnen en de opdrachtgever hierover heeft geïnformeerd.  11. Toepasselijk recht


  1. Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende vorderingen is het Duitse recht van toepassing.
  2. Plaats van uitvoering is de woonplaats van de vertaler of de plaats van zijn beroepsvestiging.
  3. Plaats van de bevoegde rechter is de plaats van uitvoering.
  4. De oorspronkelijke taal van deze overeenkomst is Duits. Het Duitse origineel vindt u op de website www.nlde.eu. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze vertaling van de Algemene opdrachtvoorwaarden en de originele versie hiervan geldt de Duitse tekst.  12. Slotbepaling, salvatorische clausule


  Indien één of meerdere bepalingen van deze opdrachtvoorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een geldige bepaling, waarmee het met de oorspronkelijke bepaling beoogde economische resultaat of doel zo goed mogelijk wordt benaderd.  13. Aanpassingen en aanvullingen


  Aanpassingen en aanvullingen van deze Algemene opdrachtvoorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor de bepaling dat aanpassingen schriftelijk moeten worden overeengekomen.