Logo Dipl.-Ing. Sandra Kötzle nl.de. Übersetzungen
privacyverklaring

Privacyverklaring Dipl.-Ing. Sandra Kötzle nl.de. Übersetzungen

1. Gegevensbescherming in het kort Algemene informatie

 

Hier vindt u informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring onderaan deze tekst.

 

Gegevensverzameling op deze website

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in het colofon van deze website.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld gegevens die u in een contactformulier invult.

Anderzijds worden gegevens automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit betreft vooral technische gegevens (bijv. informatie over internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de website bezoekt). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie over de bron, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U heeft ook het recht om rectificatie of wissing van deze gegevens te eisen. Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen via het in het colofon aangegeven adres. Verder heeft u het recht klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring in het hoofdstuk “recht op beperking van de verwerking”.

 

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag voor statistische doeleinden worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken.

Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de privacyverklaring.

 

 


2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

 


Externe hosting


Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit betreft vooral IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, gegevens in verband met overeenkomsten, contactgegevens, namen, informatie over bezoeken aan websites en overige gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 b AVG) en in het belang van het veilige, snelle en efficiënte aanbieden van onze onlinediensten door een professionele dienstverlener (art. 6 lid 1 f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit vereist is om zijn prestatieplicht na te komen en hij zal onze aanwijzingen met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

 


Sluiten van een verwerkersovereenkomst


Om te garanderen dat de verwerking voldoet aan de voorschriften inzake gegevensbescherming hebben wij

een verwerkersovereenkomst met onze hoster gesloten.

 


 

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

 


Gegevensbescherming


De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. In de onderhavige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Tevens wordt er uitgelegd, hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat een gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsgebreken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 


Informatie over de verantwoordelijke instantie


Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Sandra Kötzle

Lübecker Str. 25

10559 Berlin

telefoon: +49 (0)30 51643580

e-mail: info@nlde.eu

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen e.d.).

 


Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking


Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail aan ons is hiervoor voldoende.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

 


Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AVG)


ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 E OF F AVG GEBEURT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN PROFILIERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. INFORMATIE OVER DE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING STEUNT VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, WAAROP UW BEZWAAR BETREKKING HEEFT, STAKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DEZE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

 

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILIERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. WANNEER U BEWAAR MAAKT WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).


 

Het recht klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit


In het geval van overtredingen van de AVG heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

 


Recht op gegevensoverdraagbaarheid


U heeft het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken aan u of derden te laten verstrekken in een gangbare en machineleesbare vorm. Indien u om een rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

 


SSL-versleuteling


Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en voor een beschermde overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van deze website stuurt, gebruik van SSL-versleuteling.

Een versleutelde verbinding herkent u aan een verandering in de adresbalk van de browser van “http://” naar “https://” en aan het slot-symbool in uw adresbalk. Als de SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

 


Inzage, wissing en rectificatie


In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht uw opgeslagen persoonsgegevens gratis in te zien en informatie over de bron en de ontvanger van die gegevens en het doel van de gegevensverwerking te ontvangen en eventueel het recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het in het colofon aangegeven adres.

 


Recht op beperking van de verwerking


U heeft het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via het in het colofon aangegeven adres. Her recht op beperking van de verwerking bestaat in volgende gevallen:

 

  • Als u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. U heeft het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens deze controle wordt beperkt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd kunt u in plaats van een wissing een beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening, onderbouwing of instelling van een rechtsvordering, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Wanneer u bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG heeft gemaakt, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

 

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 


 

4. Gegevensverzameling op deze website


 

Cookies

 

Onze website maakt gebruikt van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze zijn niet schadelijk voor uw eindapparaat. Cookies worden of tijdelijk voor de duur van één sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) opgeslagen op uw eindapparaat. Sessiecookies worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u deze zelf verwijdert of deze automatisch worden gewist door uw webbrowser.

 

Deels kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen, als u onze website bezoekt (third-party cookies). Door deze cookies kunnen wij of kunt u gebruik maken van bepaalde diensten van derden.

 

Cookies hebben verschillende functies. Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde

websitefuncties zonder deze niet zouden werken. Andere cookies worden ingezet om het gebruikersgedrag te analyseren.

 

Technisch noodzakelijke cookies worden op basis van art. 6 lid 1 f AVG opgeslagen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om cookies op te slaan om onze diensten optimaal en zonder technische fouten aan te bieden. Andere cookies worden alleen met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 a AVG opgeslagen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

 

Via de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen dat u wordt gewaarschuwd als er cookies worden geplaatst en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of algemeen worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist wanneer de browser wordt gesloten. Na deactivering van cookies kan mogelijk nog maar beperkt van de functies van deze website gebruik worden gemaakt.

 

Voor zover cookies van derden of voor analysedoeleinden worden ingezet zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring apart informeren en in voorkomende gevallen om uw toestemming vragen.

 

 

Contactformulier

 

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden de door u in het contactformulier ingevulde

informatie en contactgegevens voor de verwerking van uw aanvraag en voor mogelijke vragen in verband met uw aanvraag bij ons opgeslagen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 b AVG, indien uw aanvraag in verband staat met de uitvoering van een overeenkomst, of om voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen. In alle overige gevallen gebeurt de verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 f AVG) of op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG), indien om uw toestemming is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd, slagen wij op, totdat u ons om wissing van

deze gegevens vraagt, uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doel van het opslaan van deze gegevens vervalt (bv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 


Serverlogbestanden

 

Door de provider van de webpagina's worden automatisch gegevens verzamelt en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons stuurt. Deze gegevens zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de gebruikte computer
  • tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Wij voegen deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, lid 1 f AVG, volgens dat een verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst is toegestaan.


 

Aanvraag via e-mail of telefoon

 

Als u via e-mail of telefoon contact met ons opneemt wordt uw aanvraag inclusief alle in deze aanvraag aangegeven persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

 

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 b AVG, indien uw aanvraag in verband staat met de uitvoering van een overeenkomst, of om voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen. In alle overige gevallen gebeurt de verwerking op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG) en/of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 f AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen.

 

De gegevens die u via contactverzoeken aan ons stuurt, slagen wij op, totdat u ons om wissing van deze gegevens vraagt, uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doel van het opslaan van deze gegevens vervalt (bv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 


 

5. Analysetools

 


Google Analytics


Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Het opslaan van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 f AVG. De exploitant van deze website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zijn aanbod op de website te optimaliseren.IP-anonimisering


Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vóór de verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en van het internet aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.Browser plug-in


U kunt via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen dat cookies worden opgeslagen, maar wij wijzen u erop, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser plug-in op de volgende pagina te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

.Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens


Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.Gegevensverwerking in opdracht


Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de gegevensverwerking in opdracht en passen de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.